Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verhuring en verkoop

AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en gelden zowel ten aanzien van consumenten
als ten aanzien van handelaars. De huurder/koper verklaart zich vanaf de ondertekening van de overeenkomst gesloten tussen hem
en Euromat akkoord met de volgende algemene voorwaarden, waarvan hij kennis heeft genomen en er alle bedingen van heeft
aanvaard, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De huurder/koper gaat er uitdrukkelijk mee akkoord
dat de onderhavige algemene voorwaarden van Euromat, ongeacht hernieuwde schriftelijke bevestiging, voor alle toekomstige
transacties gelden, en meer in het bijzonder bij huurovereenkomsten die mondeling, telefonisch, per telex, per fax, per e-mail of
enig andere elektronische wijze doorgegeven worden. Euromat is slechts gehouden tot uitvoering van enige overeenkomst van
zodra zij een schriftelijke orderbevestiging aan de huurder heeft afgeleverd. Van de algemene voorwaarden van Euromat afwijkende
voorwaarden van de huurder/koper welke door Euromat niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk werden aanvaard, hebben
ten aanzien van Euromat geen enkele rechtskracht, ook al worden ze niet uitdrukkelijk betwist. De nietigverklaring van een artikel of
een clausule brengt nooit de nietigheid van het geheel der algemene voorwaarden met zich mee.

OFFERTES EN ORDERS

De door Euromat opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Elke offerte of elk aanbod van
Euromat kan door Euromat worden ingetrokken tot aan de kennisname van de schriftelijke aanvaarding door de huurder/koper en
vervalt automatisch 10 kalenderdagen na datum, behoudens vermelding van een andere periode op de offerte of het aanbod. Elk
overgemaakt order verbindt de huurder/koper, doch verbindt Euromat slechts na schriftelijke bevestiging ervan.
Een order dat werd bevestigd door Euromat, kan niet meer gewijzigd of geannuleerd worden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk
akkoord van de partijen. Euromat behoudt zich wel het recht voor, ingeval van schommelingen in de wisselkoersen, lopende de
leveringstermijn, haar prijzen verhoudingsgewijs aan te passen of de verkoop te annuleren, zonder dat e.Euromat aanleiding kan
geven tot schadevergoeding.

OVERDRAAGBAARHEID

De overeenkomst wordt door Euromat intuitu personae aangegaan met de huurder/koper. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht
van gebruik of enig ander recht door de huurder/koper is niet toegestaan zonder de schriftelijke voorafgaandelijke toestemming
van Euromat Het is Euromat toegestaan om alle rechten voortspruitende uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde.

OVERMACHT

Overmacht, staking, lock-out … of enige andere onvoorzienbare gebeurtenis die Euromat niet in staat stelt de overeenkomst naar
behoren uit te voeren, wordt uitdrukkelijk aanvaard als een geldige reden tot ontbinding van de overeenkomst, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn. Alle diensten en prestaties van Euromat dienen in elk geval te worden beschouwd als middelenverbintenissen
en kunnen nooit aanzien worden als een resultaatsverbintenis.

LEVERING EN AANVAARDING

De producten en diensten van Euromat kunnen door de huurder/koper hetzij gehuurd worden hetzij gekocht worden. Ingeval
van leasing of financiering worden bijkomende overeenkomsten met de leasingmaatschappij of de kredietinstelling ondertekend.
Leveringstermijnen worden steeds in werkdagen uitgedrukt. Alle termijnen zijn steeds indicatief en ten titel van inlichting en houden
nooit enige resultaatsverbintenis in vanwege Euromat. Termijnen kunnen nooit tegen Euromat worden aangewend voor een
eis in ontbinding of een eis tot schadevergoeding. Achterstal in de levering is geen reden tot weigering tenzij afzegging door Euromat
schriftelijk werd aanvaard. Niettemin zal Euromat steeds trachten de door de klant opgegeven termijnen in de mate van het
mogelijke na te leven.

Producten moeten gebruikt worden overeenkomstig de bestemming daaraan gegeven bij gebreke waaraan elke garantie vervalt.
Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten aangetekend gedaan worden, binnen 8 kalenderdagen, na levering, ingeval van weigering
van ontvangst vanaf datum van de verzendingsnota, elk gelijkwaardig document of de factuur.
De kosten van onderhoud en herstel welke betrekking hebben op eender welk product, uit welke hoofde ook veroorzaakt, zijn
steeds ten laste van de huurder/koper.

AANSPRAKELIJKHEID VAN Euromat

• Enkel in het geval dat de huurder/koper een consument is in de zin van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming
van 6 april 2010 is Euromat aansprakelijk voor opzet, grove schuld of door die van zijn aangestelden of lasthebbers of
voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. In dit laatste geval
is de aansprakelijkheid van Euromat beperkt tot de helft van de koopprijs of de huursom en zal elke aansprakelijkheid steeds
beperkt zijn tot directe schade.

• In geval van professionele klanten wordt de aansprakelijkheid van Euromat naargelang het geval beperkt overeenkomstig de
hierna opgenomen specifiek verhuur en verkoopvoorwaarden.
Euromat kan nooit gehouden zijn tot een schadevergoeding die meer dan 25 % van de prijs (zowel ingeval van huur als ingeval van
verkoop) beloopt, zelfs niet indien Euromat een andersluidend schadebeding zou hebben aanvaard.
Indirecte schade vanwege de huurder/koper of derden, zoals financiële en commerciële verliezen, algemene onkosten, verstoring
van de planning, verlies van potentiële winst, wegvallen van cliënteel, etc… worden hoedanook nooit aanvaard ten nadele van
Euromat. Gebreken die uiterlijk zichtbaar zijn, dienen onmiddellijk bij inontvangstname schriftelijk kenbaar te worden gemaakt
aan Euromat. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na de ontdekking, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Euromat. De
koper/huurder draagt de bewijslast dat dergelijk gebrek aanwezig was op de datum van de levering. In ieder geval zal elke schade
geacht worden te zijn veroorzaakt door de koper/huurder van zodra hij het gehuurde/gekochte goed verder gebruikt. Elk dwalingsrisico
wordt gedragen door de koper/huurder, en zal nooit aanleiding geven tot ontbinding van de verkoop/verhuurovereenkomst.

ELEKTRONISCHE FACTURATIE EN BETALING

• de koper/huurder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met eventuele elektronische facturatie vanwege Euromat De koper/huurder
zal alsdan geen enkele papieren factuur meer ontvangen vanwege Euromat Enkel de koper/huurder is verantwoordelijk voor de
juistheid van zijn emailadres en het up-to-date houden ervan.

• Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen contant betaalbaar in één van de zetels van Euromat Het uitzonderlijk
toestaan van enige andere betalingswijze, kan enkel schriftelijk geschieden en kan nooit novatie, wijziging of afschaffing van de
algemene verkoopsvoorwaarden van Euromat met zich meebrengen.
Bij niet-betaling van de factuur op vervaldag aan haar woonst, zal zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf die datum
een intrest van 10% op jaarbasis verschuldigd zijn. Tevens wordt het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met 15% van de
resterende hoofdsom ten titel van schadevergoeding met een minimum van €150 teneinde Euromat te vergoeden voor al haar
buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of
cheques zijn evenwel niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder
voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, de interesten en eventuele gerechtskosten.
Bij gebreke aan ontvangst binnen de 8 dagen na factuurdatum door Euromat van de contante betaling van één enkele factuur zullen
alle overeengekomen of toegestane termijnen van betaling vervallen en zullen alle schuldvorderingen jegens die koper/huurder
van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Bovendien zal Euromat niet verplicht zijn verdere leveringen of diensten uit te
voeren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen facturen werden vereffend.

• Betalingen worden steeds eerst toegerekend op de intresten en dan pas op de hoofdsom of het kapitaal. Betalingen die niet
uitdrukkelijk worden toegewezen zullen bovendien eerst worden toegerekend op de rentes van alle schulden samen te beginnen
met de schulden met het hoogste rentesaldo.

• Ingeval van niet naleving van de met Euromat afgesloten overeenkomst of onderhavige algemene voorwaarden, ingeval van beslag
op de roerende of onroerende goederen van de huurder/koper of de door Euromat aan de huurder/koper geleverde goederen,
ingeval van verandering in de toestand van de huurder/koper (overlijden, ontbinding van de vennootschap, overdracht van handelszaak,
wettige onbekwaamheid, faillissement…) behoudt Euromat zich het recht voor betalingswaarborgen te eisen die aldus van
rechtswege eisbaar worden, dan wel de met de huurder/koper afgesloten overeenkomst van rechtswege als verbroken te beschouwen
lastens de huurder/koper en schadevergoeding te vorderen.

• Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten aangetekend gedaan worden, binnen 8 dagen, na levering, ingeval van weigering van
ontvangst vanaf datum van de verzendingsnota, elk gelijkwaardig document of de factuur.

EIGENDOM EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

Al het uitgeleende en verhuurde materiaal is eigendom van Euromat Het ter beschikking gestelde materiaal dient in originele staat
van levering te worden teruggegeven. De huurder/koper verplicht er zich toe om ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord, onder
curatele stelling of beslag op zijn roerende of onroerende goederen of op de gehuurde goederen, Euromat daarvan onverwijld
op de hoogte te brengen en om de beslagleggende partij of deurwaarder, de curator, of bewindvoerder onverwijld kopie mede
te delen van de met Euromat afgesloten overeenkomst. Indien een beslag op de verhuurde goederen van Euromat toerekenbaar
is aan de huurder, zal de huurder Euromat op eerste verzoek vrijwaren voor alle kosten die dit teweegbrengt. Tot aan de volledige
voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien blijven de goederen uitsluitend
eigendom van de verkoper en kunnen teruggevorderd worden.

PANDRECHT

Euromat heeft het recht om op basis van alle vervallen aanspraken die haar rechtens de verhuur-/verkoopovereenkomst en huidige
algemene voorwaarden ten aanzien van de huurder/koper toekomen, een retentierecht uit te oefenen op de goederen of andere
waarden die in haar bezit zijn en deze als pand te beschouwen tot zekerheid van het nakomen van de verbintenissen waartoe de
huurder/koper gehouden is. In zoverre het pand- of retentierecht het wettelijke pand- of retentierecht zou overtreffen, is het beperkt
tot die goederen en waarden die eigendom zijn van de huurder/koper. De bovenstaande bepalingen gelden onverminderd andere
zekerheden waarop Euromat zich volgens de wet of enige overeenkomst kan beroepen.

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Uw persoonlijke gegevens vermeld op documenten van Euromat worden opgenomen in de bestanden van Euromat en zijn bestemd
voor intern gebruik, facturatie, klantenbeheer, evenals voor promotie-acties, markstudies en informatieverstrekking allerhande. Op
schriftelijk verzoek en overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft de huurder/koper een inzage- en verbeteringsrecht.

JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, onverminderd het recht van Euromat een vordering in te
dienen voor een andere rechtbank. Elke overeenkomst aangegaan met Euromat is onderworpen aan het Belgisch recht.

SPECIFIEKE VERHUURVOORWAARDEN

Deze verhuurvoorwaarden zijn, alleen door het feit van de ingebruikname van het materiaal, aanvaard door de huurder.

LEVERING EN AANVAARDING

• Het materiaal wordt door de huurder en uitsluitend op zijn risico afgehaald en teruggebracht. In opdracht van de huurder en op
zijn risico zal Euromat zorg dragen voor het vervoer of hiertoe in naam van de huurder een derde aanstellen. Indien is overeengekomen
dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de Euromat of een door haar aan te stellen transporteur geleverd
dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand aanwezig is voor de
in ontvangst name en dat deze plaats van levering langs verharde wegen bereikbaar is. Zoniet is Euromat gerechtigd het gehuurde
goed terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken
tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst gebonden voor de overeengekomen
termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan deze die hij als initieel overeengekomen of vermoedelijke duur heeft opgegeven.

• De inontvangstneming van de gehuurde goederen sluit tevens hun aanvaarding in. Iedere opmerking dient bij de inontvangstneming
en voor ieder gebruik te worden geformuleerd zodat latere klachten niet aanvaard worden. In geval van een gegronde klacht
beperkt de verplichting van Euromat zich tot het vervangen van de betwiste materialen die in huur werden gegeven met uitsluiting
van alle andere vergoedingen.

• Het materiaal wordt steeds geacht in goede staat de terreinen van Euromat te verlaten en dient in dezelfde, perfect mechanische
en propere staat, te worden teruggebracht. De huurder garandeert de gehuurde producten niet te zullen verkopen, ter beschikking
te stellen van derden, en geen gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging, kopie of wijzigingen te maken of te laten maken van welke
aard ook van het geleverde product. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij ontvangst, d.w.z. goed
onderhouden, bij gebreke waaraan de huurder zal instaan voor elke schade of onderhoudsbeurt. De huurder is tevens aansprakelijk
voor de teruggave van het goed degelijk gereinigd, bij gebreke waaraan daarvoor een forfaitaire kost wordt doorgerekend aan het
op dat moment geldende uurloon.

DUUR VAN DE HUUR

• De minimum huurperiode is vastgesteld op één dag, dit van ‘s morgens tot en met ‘s avonds.
De in huur teruggenomen goederen dienen voor 09.00u ‘s morgens binnengebracht te worden, zoniet wordt deze dag ook in rekening
gebracht.

• De huur neemt een aanvang de dag dat het materiaal de terreinen van Euromat verlaat. De huurprijzen zijn berekend op basis van
een werkdag van 8 uur. Indien het materiaal gedurende meer dan 8 uur in bedrijf is, verwittigt de huurder Euromat hiervan onmiddellijk.
Het surplus aan werkuren zal verhoudingsgewijs worden gefactureerd. De tweede ploeg wordt aangerekend aan 75% van
de prijs van de eerste en de derde aan 50% van de prijs van de eerste.

HUURPRIJS

• De machines worden volgetankt afgeleverd (met uitzondering van de externe brandstoftanken, deze worden leeg geleverd).
De bij te tanken brandstof na de huurperiode wordt in rekening gebracht. De goederen dienen door de klant te worden beveiligd
tegen diefstal en Vergrendeld met een slot. De huurder verbindt er zich toe om, in voorkomend geval, aangebrachte publiciteit van
Euromat, niet te verwijderen, anders worden de gemaakte kosten aan de huurder doorgerekend. Een voorschot is vooraf betaalbaar.
Een week wordt aangerekend als vijf werkdagen, twee weken als tien werkdagen en een maand als het effectief aantal werkdagen
van die maand. Voor werken tijdens het weekend worden minder dan 8h aangerekend als 1 dag en meer dan 8h als overuren, met
uitzondering van stroomgroepen. Huurprijzen zijn steeds exclusief transport, bediening, brandstof, verzekering, eventuele schoonmaakkosten
welke worden aangerekend aan het op dat moment geldende uurloon meer 21% btw.
Alle prijzen zijn indexeerbaar, met als basisindex januari van het geldende jaar.

• De prijzen gelden vertrek van ons dichtsbijzijnd werkhuis; op aanvraag, transport door Euromat aan €1,00/km met een minimumbedrag
van €78,00 en een maximumbedrag van €188,00 voor leveringen in België, tijdens de werkuren. Wachttijden chauffeur
wor-den doorgerekend aan het op dat moment geldende uurloon. Deze tarieven zijn van toepassing voor werkdagen van max. 8
uren. Overuren, i.v.m. het overeengekomen contract, zullen naar verhouding gefactureerd worden.

ONDERHOUD

De huurder meldt aan Euromat het bereiken van de “uurstand voor onderhoud” en verwittigt Euromat waar en wanneer deze laatste
zorg kan dragen voor de onderhoudsbeurten. De kosten van filters, brandstof, smeerolie, dagelijks onderhoud Euromat zijn ten laste
van de huurder. Van gebeurlijke defecten wordt Euromat onmiddellijk in kennis gesteld. Herstellingen mogen slechts door Euromat
worden uitgevoerd en zijn ten laste van de huurder. Euromat heeft het recht zelf of via aangestelden periodieke controles uit te
voeren op het onderhoud van het gehuurde.

AANSPRAKELIJKHEID HUURDER

• De huurder draagt voor het materiaal zorg als een goede huisvader. Hij is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gehuurd
materiaal waar het zich ook bevindt. Het is aan de huurder in te staan voor de technische keuring indien deze vereist is wegens de
opstelling van het gehuurd materiaal. Inzake geluidssterkte is het de huurder die dient toe te zien op het niet overschrijden van het
wettelijk of reglementair toegelaten aantal decibels.

• De huurder verklaart de goederen en hun toebehoren te kennen en goed te keuren in de staat waarin ze zich bevinden. De huurder
verklaart steeds op eigen risico te huren en de huur zal nooit aanleiding geven tot enige vrijwaring vanwege Euromat De huurder
verbindt zich ertoe kennis te nemen van de veiligheidsvoorschriften betreffende het gehuurde materiaal. Hij verklaart bekwaam te
zijn om met het gehuurde materiaal te werken dan wel dit enkel door bekwame aangestelden te laten gebruiken.

• De huurder zal steeds instaan voor alle schade, zowel deze die zou ontstaan aan het materiaal, als diegene op welke wijze ook veroorzaakt
aan derden door het materiaal. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging,
minderwaarde, slecht onderhoud, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen
tegenover Euromat. Euromat is niet aansprakelijk voor enig gebrek, zichtbaar of onzichtbaar. De huurder is aansprakelijk voor alle
schade aan of met het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht enige fout in hoofde van de huurder of derden en ongeacht
eventuele overmacht. Eventuele herstellingen geschieden steeds op kosten van de huurder. De huurder verbindt zich ertoe het
gehuurd materiaal te verzekeren zowel in aansprakelijkheid tegenover derden en tegenover de medecontractant, als voor het risico
van teloorgang van het materiaal door eigen toedoen of dit van een aangestelde of wegens onder meer brand, diefstal, waterschade,
machinebreuk e.d. meer, vanaf het ogenblik dat het materiaal de terreinen van Euromat verlaat tot het er terugkeert. Bij elke
huur wordt een verplichte machinebreukverzekering afgesloten. De premie bedraagt 7% van het huurbedrag. Er is een vrijstelling,
waarvan het bedrag afhankelijk is van het machinetype, zoals gespecificeerd in het huurcontract (de vrijstelling is te betalen door
de huurder). Deze verzekering geldt enkel voor machinebreuk. In geval van diefstal, verkeersaccident, transportschade of het niet
handelen ‘als goede huisvader’ is de huurder volledig aansprakelijk. Hiervoor dient de huurder zelf een verzekering af te sluiten.

• Euromat is nooit gehouden tot betaling van schadevergoeding aan de huurder, noch aan derden wegens de slechte werking van
het materiaal of anderszins. De huurder zal Euromat vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van
schade met of door het gehuurde.

ONDERVERHURING

• Het is aan de huurder verboden het materiaal onder te verhuren. De huurder is gehouden Euromat te allen tijde op de hoogte te
houden van de plaats waar het materiaal zich bevindt, teneinde dag en nacht controle mogelijk te maken. Controle en/of herstellingen
uitgevoerd door Euromat verminderen in niets de verantwoordelijkheid van de huurder.

EINDE VAN DE HUUR

• Euromat behoudt zich het recht voor d.m.v. een eenvoudige verwittiging aan de huurder de gehuurde materialen terug te nemen.

• De huur eindigt (i) wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde termijn is aangegaan, op de overeengekomen datum, zonder
dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen en (ii) in alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in handen
van Euromat Het einde van de huur wordt door de huurder aan Euromat onmiddellijk telefonisch gemeld en schriftelijk bevestigd
dezelfde dag. Het materiaal wordt in ontvangst genomen door Euromat tegen afgifte van een teruggavebon aan de huurder. Enkel
deze, door Euromat gedag- en gehandtekende bon, houdt een geldig bewijs in van teruggave van het gehuurd materiaal. Nochtans
heeft Euromat het recht wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, om op ieder ogenblik met onmiddellijke ingang
de huur op te zeggen en het gehuurde goed terug te nemen. Van zodra de huurtijd beëindigd is, wordt de huurder van rechtswege
en zonder aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te bezorgen. Euromat heeft vanaf dat ogenblik het recht
het gehuurde te laten terughalen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals bv. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen enz.
zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling
verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs per dag.

• Terugname door Euromat betekent geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. Euromat beschikt over een
termijn van 48 uur, na terugname, zater-, zon-, en feestdagen niet inbegrepen om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade,
minderwaarden, enz. bekend te maken. Euromat doet dit per fax of email met ontvangstbevestiging, waarin de huurder uitgenodigd
wordt binnen dezelfde tijd (48 uur) de schade in het magazijn van Euromat te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na
verloop van termijn, niet reageert, wordt dit als aanvaarding beschouwd. Euromat is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling
of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen. De huurder kan
nooit eigenaar van het gehuurde worden en de niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip
staat gelijk aan een misbruik van vertrouwen.

WAARBORG

• Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de huurder per overeenkomst een waarborg verschuldigd zijn. De waarborg wordt
vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het ingehuurde toestel en de kredietwaardigheid
of financiële toestand van de klant. Indien de huurder verlenging van de overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de
aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen. Indien de huurder een waarborg niet tijdig voldoet, kan Euromat
de overeenkomst eenzijdig beëindigen onverminderd het recht van Euromat op schadevergoeding.

• De waarborg mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom
van enig risico voor beschadiging. Bij het einde van de overeenkomst heeft Euromat echter het recht om door de huurder
onder enige overeenkomst met Euromat, verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborg. De waarborg wordt teruggegeven
indien vaststaat dat de huurder aan al haar verplichtingen onder al haar overeenkomsten met Euromat heeft voldaan.’

SPECIFIEKE VERKOOPSVOORWAARDEN

AANVAARDING

De aanvaarding van de goederen wordt geacht te hebben plaatsgehad bij vertrek van de terreinen van Euromat ongeacht wie opdracht
geeft tot verzending. De verzending gebeurt steeds op risico en kosten van de koper. Door de aanvaarding van de goederen
is de koper gehouden tot betaling van de prijs aan Euromat. Ingeval de koper voor om het even welke reden zou weigeren ontvangst
te nemen van de goederen, zal Euromat het recht hebben de gedwongen uitvoering van het contract te vorderen of de verbreking
ervan, mits betaling door de besteller, van een schadevergoeding gelijk aan 20% van de hoofdsom van de bestelling.

GARANTIE

• Voor de verkochte goederen is de waarborg van de verkoper gelijk aan deze opgegeven door zijn leverancier. De garantie geldt
enkel op voorwaarde dat de verkochte goederen tijdens de garantieperiode door Euromat worden onderhouden of – ingeval van
doorverkoop door de klant van Euromat – op voorwaarde dat het onderhoud gebeurt met stukken, aangeleverd door Euromat. De
waarborg is beperkt tot vervanging van door Euromat defect bevonden onderdelen en stukken waarvan een defect is vastgesteld.
Werkuren vallen nooit onder waarborg en blijven behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst ten laste van de koper.
Eventueel vervoer gebeurt op kosten en risico van de koper. In afwijking van art. 1641 en overeenkomstig art. 1643 B.W. wordt
uitdrukkelijk overeengekomen dat Euromat niet aansprakelijk is voor schade voortvloeiend uit enig gebrek, van welke aard ook o.m.
inzake ontwerp en constructie, en dat geen aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

• Naar aanleiding van herstelling en nazicht van materiaal draagt Euromat nooit enige verantwoordelijkheid t.a.v. laswerk. Herstellingen
worden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, betaald bij afhaling van het materiaal.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria.
In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van
de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd
zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één
der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben. Euromat behoudt zich
het recht voor de goederen terug te nemen na eenvoudige ingebrekestelling, ingeval van twijfel omtrent de solvabiliteit, n.a.v. bv.
ongedekte cheques of geprotesteerde wissels en dit tot waarborg van volledige betaling.

Les conditions générales françaises sont disponibles sur demande.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?
Aarzel dan niet en neem contact met ons op.